Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck im. Jana Długosza

Biblioteka Poleca

Historia biblioteki - lata 90

 

W maju 1990 roku uruchomiono nową filię biblioteczną w dzielnicy Zagórze, zwiększając oddziaływanie książki i czytelnictwa na terenie miasta. Na jej działalność Urząd przeznaczył dwa pomieszczenia w sąsiedztwie Poradni Wychowawczo-Zawodowej i Przedszkola. Odtąd biblioteka w Kłobucku prowadziła trzy filie biblioteczne.

Ważnym wydarzeniem w tymże roku była koleżeńska wizyta bibliotekarzy częstochowskich zorganizowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach wzajemnej wymiany doświadczeń.

Rok 1990 był przede wszystkim okresem wielkiego przełomu politycznego i ekonomicznego.

Dla bibliotek rozpoczął się trudny czas odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

Konkretne zmiany dla ich funkcjonowania wprowadziły: Ustawa o samorządzie terytorialnym oraz ustawy o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach samorządowych.

Prowadzenie biblioteki stało się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązującym. Zmieniła się funkcja biblioteki w Kłobucku z rejonowej na miejsko-gminną, co spowodowało znaczne zmniejszenie zatrudnienia.

Uchwałą Rady Miejskiej z 27 marca 1992 r. nadano jej nowy statut i do dziś obowiązującą nazwę:

Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck im. Jana Długosza.

W tym okresie przed placówką stanęło najważniejsze zadanie aktualizacji księgozbioru. Wycofano książki o treści nieaktualnej i gromadzono literaturę zawierającą odkłamaną rzeczywistość historyczną i polityczną. W latach przeobrażeń 1980-1989 książki i czasopisma wydawane poza cenzurą odegrały wielką rolę wywierając wpływ na poglądy i postawy społeczeństwa.

Biblioteka, korzystając ze zbiorów prywatnych M. i J. Borkowskich, urządziła wystawę około 200 książek, które ukazały się w latach 1980-1989 w wydawnictwach podziemnych pt: „Bez cenzury. W kręgu literatury podziemnej”. Ekspozycja ta i odczyt Jana Borkowskiego „Cenzura a wolne słowo i niezależne wydawnictwa” złożyły się na wspólną imprezę literacką biblioteki i TPK.

Ostatecznie przekształcono wypożyczalnie społeczno-polityczną na wypożyczalnię zbiorów specjalnych, zakupiono około 300 kaset magnetofonowych z nagraniami muzyki poważnej, rozrywkowej i do nauki języków obcych.

Biblioteka starała się zawsze uczestniczyć w ważnych wydarzeniach kulturalnych miasta.

W grudniu 1991 roku była nim uroczystość nadania Miejskiemu Ośrodkowi Kultury imienia Władysława Sebyły. Natomiast w 1992 r. właśnie w bibliotece odbyło się zebranie organizacyjne wydawców, a później znalazła swą siedzibę redakcja gazety lokalnej „Znad Okszy” dwutygodnika społeczno-kulturalnego Ziemi Kłobuckiej. Biblioteka miała w gazecie zapewnioną stałą kolumnę, w której prezentowała informację o nowych zbiorach i ważnych formach działalności.

W tymże roku nie zabrakło faktów negatywnych. Ze względów oszczędnościowych zaprzestało działalności sześć punktów bibliotecznych na terenie miasta i gminy Kłobuck.

Istotnym wydarzeniem dla biblioteki i miasta było otwarcie stałej wystawy dokumentów i pamiątek po Władysławie Sebyle, we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Kłobucka.

Chodziło o zaprezentowanie wszystkich posiadanych materiałów udostępnionych dotychczas w ograniczonym zakresie. Dołączono do nich pamiątkowy medalion będący egzemplarzem autorskim a roku 1992 prof. Jerzego Sztuki z Częstochowy.

Uroczyste otwarcie ekspozycji muzealnej odbyło się 7.V.1993 r. w atmosferze wspomnień.

Życie i twórczość poety przedstawił interesująco Jan Borkowski.

Biblioteka uważała zawsze za swój obowiązek uczynić wszystko, aby społeczeństwo kłobuckie nie zapomniało o swoim poecie.

W przeszłości nie uzyskała zgody na nadanie jej imienia poety, obecnie jest on patronem Miejskiego Ośrodka Kultury.

Fakt ten oraz stała ekspozycja w bibliotece świadczy, że wybitny poeta został na zawsze upamiętniony w miejscu swojego urodzenia.

Ekspozycją interesują się na bieżąco czytelnicy, mieszkańcy miasta i zamiejscowi goście biblioteki.

Jest ona również ilustracją do lekcji bibliotecznych.

Kolejny rok zapisał się w kronice biblioteki dwiema imprezami kulturalnymi. W maju biblioteka gościła na zajmującym spotkaniu autorskim Barbarę i Czesława Erberów z Kielc. W grudniu wspólnie z TPK i MOK-iem urządzono wystawę „Kłobuczanie i ich miasto”. We współpracy biblioteki i Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka utrwaliła się potrzeba popularyzacji historii miasta i wybitnych postaci z nim związanych. Wyrazem tych dążeń był konkurs wiedzy o życiu i twórczości W. Sebyły przeprowadzony wspólnie z Parafią Św. Marcina w Kłobucku, a w następnym roku konkurs wiedzy o Kłobucku dla młodzieży szkół średnich.

Placówka nasza przez wszystkie lata swojej działalności dla środowiska, po dzień dzisiejszy, urzeczywistniając podstawowe zadanie gromadzenia zbiorów, kieruje się potrzebami społeczno-zawodowymi i zainteresowaniami czytelników, koniecznością aktualizacji wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem książek o charakterze edukacyjnym i do codziennego użytku.

Lata dziewięćdziesiąte poświęcono całkowitej wymianie pewnej części zbiorów i uzupełnieniu o nowe opracowania wszystkich prawie działów, zwłaszcza historii Polski i historii dziejów najnowszych. Dokonano aktualizacji lektur szkolnych. Zakupiono nowe wydawnictwa z dziedziny ekonomi, biznesu, marketingu i zarządzania. Dział religioznawstwa, oprócz popularnonaukowych, wzbogacono o wydawnictwa encyklopedyczne: „Bóg. Człowiek. Świat” i wielotomową „Encyklopedię katolicką” prawdziwą skarbnicę wiedzy z różnych dziedzin życia i nauki.

Zgromadzono dzieła prezentujące nową generację książek lat 90-tych, m. in. Tłumaczenie Encyklopedii Guinnessa, Larousse`a, wydawnictwa Oxford, wszystkie dostępne tomy wydawnictwa „Kronika”, nowoczesne encyklopedie szkolne, słowniki i leksykony. Zakupiono 10-tomową „Sztukę Świata”, „Wielki atlas geograficzny”, „Nową encyklopedię PWN”, „Atlas wielkich przemian” i wiele innych dzieł.

Księgozbiór jest stale aktualizowany i uzupełniany, aby służył do udzielania wszechstronnej i prawdziwej informacji. W czytelni z wielką dbałością gromadzone są zbiory regionalne zawierające wiedzę o mieście, Ziemi Kłobuckiej i województwie. Korzysta z nich szeroki krąg czytelników.

Na koniec 1997 roku zbiory biblioteki głównej w Kłobucku obejmowały 56 687 książek, 1908 płyt, kaset magnetofonowych i video, 304 czasopisma oprawne, prenumerowano 52 tytuły czasopism o różnym przekroju tematycznym, w tym znaczny wybór popularnonaukowych jako źródła wiedzy bieżącej. Czytelnictwo prasy jest wysokie.

Wyraźną tendencję wzrostową wskazuje udostępnianie prezencyjne książek popularnonaukowych, naukowych i o charakterze podręczno-informacyjnym, w 1997 r. wskaźnik ten wyniósł 8 487 wypożyczeń. Poza biblioteką udostępniono 40 469 książek, 9 667 kaset magnetofonowych i video, 28 692 czasopisma na miejscu i na zewnątrz. Udzielono 2 666 informacji na różne tematy.

W stosunku do lat ubiegłych w ostatnim roku wzrosła ilość czytelników korzystających z naszej placówki do 2 630, a łącznie z filią miejską w dzielnicy Zagórze wyniosła bez mała 3 000, co stanowi 21% mieszkańców miasta. Codziennie bibliotekę odwiedza ponad stu czytelników, wśród nich blisko połowa w poszukiwaniu źródeł informacji z różnych dziedzin wiedzy.

Stale rozwija się praca kulturalno-oświatowa. W ciągu ostatnich trzech lat zorganizowano prawie 300 różnorodnych form promocji książki.

Poza omawianymi wcześniej spotkaniami autorskimi, konkursami i wystawami opracowuje się także kalendarz rocznic literackich i historycznych, miesięczne informacje o nowo zakupionych zbiorach w formie zestawień bibliograficznych pt. „Przegląd Nowości”, a wypożyczalnia dla dzieci prowadzi międzyszkolne współzawodnictwo czytelnicze.

Co pewien czas biblioteka występuje z ofertami do szkół podstawowych polecając własne usługi i współpracę w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Z potrzeby rozwijania coraz szerszej działalności usługowej dla środowiska lokalnego biblioteka obok, tradycyjnych form, stara się stosować nowe wykraczające często poza wymogi statutowe.

 

Obok wypożyczalni kaset magnetofonowych od 1.VII.1993 r. funkcjonuje wypożyczalnia kaset video z nagraniami filmów fabularnych , bajek dla dzieci i lektur szkolnych.

Dla specjalnej grupy czytelników udostępnia się książki dźwiękowe dostarczone przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Częstochowie. Od kilku lat prowadzimy formę pośrednictwa w sprzedaży antykwarycznej podręczników, lektur szkolnych i innych książek. Świadczymy w szerokim zakresie usługi kserograficzne.

Jako jedna z pierwszych nasza biblioteka stosowała dostarczanie do domu książek osobom niepełnosprawnym.

Działalność biblioteki wspierana jest doradztwem zawodowym na wysokim poziomie, przekazywanym z koleżeńską życzliwością przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Częstochowie. W rozwiązywaniu innych problemów dotyczących funkcjonowania naszej instytucji można zawsze liczyć na rzeczową i merytoryczną pomoc w Urzędzie Gminy.

Poza kilkuprocentowym wkładem do budżetu z działalności usługowej podstawą gospodarowania biblioteki jest dotacja samorządowa. Jej wielkość decyduje zarówno o utrzymaniu w należytym stanie budynku, sprzętu podstawowego i wyposażenia, ale także gwarantuje właściwą działalność merytoryczną biblioteki, czyli: gromadzenie zbiorów, doskonalenie obsługi czytelnika i warunków jego przebywania w placówce. Wiąże się to ściśle z modernizacją i postępem w pracy, której nadzieją jest komputeryzacja naszej biblioteki. Jest to zamierzenie na najbliższą przyszłość i zobowiązanie wobec czytelników, uzależnione jednakże od zrozumienia władz gminnych decydujących o wielkości uchwalonych dotacji budżetowych.